Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

2011

 

Prague Ornithology: Vánoční ptačí exkurze (prosinec 2011)/Christmas Birding Excursion

První společnou veřejnou akcí Pražské ornitologie se dne 17. 12. stala exkurze za zimujícími ptáky na Vltavu. Vzhledem k nepříliš mrazivému počasí se sice nedostavili vzácní zimní hosté, ale i tak bylo o zábavu postaráno. V průběhu výletu byla okroužkována jedna kachna divoká a odchyceny dvě labutě velké za účelem kontroly kroužků.

Foto: já a Michaela Brožová

(***)

The first public trip of Prague Ornithology took a place on 17th December and its main aim were the wintering birds in Vltava. Due to not very freezy weather the rare winter guests have not even come but, despite of it, we were able to enjoy the trip. During the day one Mallard was ringed and two Mute Swans were captured to check the rings.

 

Terén: Práce na dálnici D1 (podzim 2011)/Operation Highway-One

V průběhu podzimu roku 2011 jsem zpracovával pro Institut aplikované ekologie DAPHNE ČR projekt ke snížení negativních vlivů dálnice D na biotu. V rámci projektu jsem se zabýval popisem krajinných struktur a jejich stupňů sukcese. Mimo jiné jsem popisoval také stávající propustky, které vedou pod nebo nad dálnicí a umožňují zvířatům procházet napříč. Terénní práce trvaly tedy skoro tři měsíce. Toto je podstatný výběr fotografií z nich.

(***)

During the autumn of 2011 I processed the project how to decrease the negative aspects of the Highway-One to the biota processed by Institute forApplied Ecology DAPHNE ČR. Doing so main aim of my work was to describe the landscape structures and their degree of succession. Among others, I was describing also the existing under and overpasses through the highway which enable the animals to cross through. The field works took almost three months. This is a basic selection of all.

 

Rok ornitologa: podzim (2011)/Year of the ornithologist: Autumn

Tato galerka je věnovaná mým výjezdům tentokráte nejen ve Středních Čechách, ale v rámci širšího akčního okruhu přes Českomoravskou vrchovinu.

(***)

This gallery is dedicated to my journeys this time not only in Central Bohemia but also reaching to the Czech-moravian Highlands.

 

Krušné hory - Horní Blatná (listopad 2011)/Horní Blatná in Krušné Mts. a co se dělo v kuloárech/what passed in the backstage

Krušné hory, tentokráte neptáčkařský výlet, ale také do přírody (ale znáte mě, bez ptáků ani ránu :-) ). Lucka se rozhodla uspořádat víkend a zavzpomínat na staré, dobré časy. Takovéhle akce bývají vždycky dobrým nápadem a rozhodně jsem rád, že jsem jel! Díky, organizátore ;-)

(***)

Krušné Mts., this time mostly a non-birding trip (but you know me, no way with no birds :-) ). Lucka decided to organize a weekend to let us remember our Golden Ages, surrounded by virgin nature. Such ideas are every time good and I´m very glad I participated. Thanks, organizer ;-)

 

Jihomoravské vodní nádrže (říjen 2011)/Southern Moravian water tanks

Pokonferenční procházka kolem Nových Mlýnů a Lednických rybníků

(***)

After-congress walking around Nové Mlýny and the Ponds of Lednice

 

Jižní Čechy (srpen a září 2011)/Southern Bohemia

Rychlá návštěva rybníků v Blatné a víkend v Tříklasovicích (Táborsko)

(***)

My quick visit in the ponds of Blatná and the weekend in Tříklasovice (region of Tábor)

 

Kroužkování ve Středních Čechách (léto 2011)/Ringing in the Central Bohemia

 

Rok ornitologa: Léto (2011)/Year of the ornithologist: Summer

Fotky z letních vycházek po Středních Čechách. Při cestách mne doprovodili tentokráte Dan, Denis, Toni a Markétka

(***)

Photos from my trips over Centra Bohemia. I was accompanied by Dan, Denis, Toni and Markétka.

 

Závan minulosti - Vltavský luh (červen 2011)/Blast from the Past - Vltavský Meadow, Šumava

Před Toniho odjezdem jsem se rozhodl, že mu ukážu místa, která v mém životě znamenala zásadní zvrat - práce na Vltavském luhu odstartovala mou pravou vášeň pro ptactvo a vždy se rád vracím do doby "tenkrát poprvé", kdy jsem se učil poznávat "okolní svět". Závanu minulosti mi spolu s Tonim pomohl otevřít dveře Jenda.

Fotky: já a Antonio Mulet

Fotky z dávné minulosti: Šumava ve fotografii zde

(***)

Before Toni returned home, I decided to show him the places which represented an essential turnaround in my life - works in the Vltava Meadow began my real passion for birds and every time I like to return to that times, when I "recognized the surrounding world". Toni together with Jenda helped me to open the doors to the blast from the past.

Photos by me and Antonio Mulet.

Photos from far past: Šumava in photography here

 

Límcování husí (červen 2011)/Collars for Greylag Geese

Letošní límcování husí v Severních Čechách v rámci celorepublikového projektu

Fotky jsou ode mne a Mirky Horákové

(***)

This year´s collars for Greylag Geese in the Northern Bohemia which is included to the state project

Photos by me and Mirka Horáková

 

Jak jsme chytali železnici - tentokráte tu polní (květen 2011)/How to catch Corn Crake

Poslední tři týdny se v mé obci poblíž mého domu zdržuje samec chřástala polního, který je zde zjevně jenom na návštěvě. Rozhodli jsme se jej společně s Karlem Pithartem chytit a okroužkovat. Jeden večer pták příliš nereagoval na nahrávku, tak jsme počkali týden a proces jsme opakovali. Tentokráte jsme místo sklopky využili natahovací sítě na zpěvné ptáky, kterou jsme usadili patřičně nízko. Na spuštěnou nahrávku pták živě reagoval a netrvalo to dlouho a seděl nám téměř u nohou. Poté jsme jej společnými silami nahnali do sítě, odchytili a okroužkovali. Byl to velmi příjemný zážitek - pro Karla Pitharta je to první okroužkovaný chřástal polní a pro mne konečně výborná možnost, jak si tohoto kryptického ptáka zblízka prohlédnout. Nemohl jsem si nevzpomenout, jak jsme s kamarádem Kubou před rokem chytali jiného chřástala - vodního na Českobudějovicku - galerka je k dispozici ZDE .

(***)

Last three weeks a male of Corn Crake sojourns near my home and it´s more than evident it´s a migratory bird. Together with Karel Pithart we´ve decided to catch and ring him. One night the crake did not react very activelly to the voice record. After one week we repeated the process and instead of collapsible net we applied a passerine catching net which we placed as low as possible. The bird reacted to the voice record with animation and it took only short time till he sat in front of us. Then, we together drove the bird into the net to catch and ring him. It was an amazing experience. For Karel Pithart this was his first ringed Corn Crake. For me it was a unique possibility how to see such cryptic bird from the near side. I had to remember how we were catching Water Rail last year with my friend Kuba in the area of České Budějovice - remember also the photos HERE .

 

Jaro v Jižních Čechách na čejkách (duben 2011)/Southern Bohemian spring - on the lapwings

Letošní pátrání po čejčích hnízdech nebylo tak úspěšné jako loni - za dva dny jsme dohledali něco málo přes dvacet hnízd. Čejky prostě z nějakého důvodu nevyhnízdily v takovém počtu. Příroda se nám to snažila nahradit zajímavými pozorováními. Viděli jsme několik druhů vodoušů, orlovce říčního, luňáka hnědého, racka černohlavého a zejména keptušku stepní, jejíž západní hranice hnízdního rozšíření je v Turecku. Jedná se o 10. pozorování tohoto druhu na území českého státu.

Fotky jsou ode mne a Jardy Závory

(***)

Searching for lapwing nests this year has not been as succesful as last year - during two days we´ve found about 20 nests. Lapwings have not tend to nest in such density. But we´ve been partially satisfied by interesting bird observations such as some species of sandpipers, Osprey, Black Kite, Mediterranean Gull and mainly Sociable Lapwing, a species of which border of its nesting area reaches up to Turkey. Our observation has been the tenth in the Czech republic.

Photos by me and Jarda Závora

 

Rok ornitologa: Jaro (2011)/Year of the ornithologist: Spring

Fotografie z letošních vycházek do terénu včetně terénních prací na ruderálech.

(***)

Photso from our this year´s walkings to the field incl. our field works in ruderals.

 

Rok ornitologa: Zima (prosinec 2010 - únor 2011)/Year of the ornithologist: Winter (2010-2011)

Jak vypadala letošní zima v Praze a středních Čechách. Na ornitologické toulky mne tentokráte doprovodil Tomáš, Toni a členové Klubu 300

Fotky: já a Antonio Mulet

(***)

How the winter in Prague and Central Bohemia did look like. I was accompanied to my ornithological trips by Tomáš, Toni and the members of Klub 300

Photos: me and Antonio Mulet

 

Avifauna Moravy (únor 2011)/Moravian Avifauna

Exkurze + co se dělo v kuloárech/what passed in the backstage

Malý birdwatcherský výlet na Jižní Moravu po Zoologických dnech. Na Moravu jsem jel s Michalem, Tonim, Martinou, Jendou a Mirkem.

Foto: já a Michal Porteš

(***)

A small birdwatching trip to the Southern Moravia after the Conference "Zoological Days". I was accompanied by Michal, Toni, Martina, Jenda and Mirek.

Photo by me and Michal Porteš