Quetzalcoatlus - Petr Suvorov Web Page

Great Britain/Velká Británie

Anglie/England

Zoo London (duben 2009)

Londýnská zoo se nachází v malém koutku Regent´s Parku, ale navzdory tomu je relativně veliká. Její úroveň není špatná. Mají velikou sbírku jedovatých hadů (kobry včetně královské, několik zmijí, taipan, černá mamba...), pěkný pavilon na motýly, velkou sbírku nočních savců (bohužel ksukola jsem v expozicích nedohledal) a většina ptačích voliér je velmi prostorná. Stylová je i dětská zoo. Vrcholnou stavbou je Aviarium Snowdon, obývané hejnem brodivých ptáků a zelených pávů. Trošku mě zklamala jejich proslavená skupinka tučňáků. Zastaralá je celá sekce afrických kopytníků a některé expozice primátů.

 

(***)


London Zoo is located in a small part of Regent´s Park, but, in spite of it, its size is relatively big. Its standard is not bad. They have a great collection of poisonous snakes (cobras include King Cobra, some vipers, taipan, black mamba…), nice buterfly pavilion, great collection of nocturn mammals (unfortunately I didn´t find the Aye – aye) and the majority of the aviaries is very spacious. They also have a very nice kid zoo. The top construction is Snowdon Aviary, settled by the group of ibises, herons and the Green Peafowls. I was a little bit fall-shorted of their famous pinguin group. The african ungulates and some primates expositions are a little bit archaic.

 

Slimbridge - Wildfowl & Wetlands Trust (duben 2011)

Na návštěvu mokřadního centra Slimbridge jsem byl zvědavý už od začátku. Jedná se totiž o poměrně unikátní britský projekt, který má podpořit ochranu mokřadních biotopů. Ve Velké Británii tak postupně vzniklo devět mokřadních center, které se věnují osvětě i chovu. Zařízení jsou doplněna observatořemi volně žijících mokřadních druhů zvířat a snaží se je ukázat v jejich původních biotopech. Samotný Slimbridge je hezky situovaný park ve volné krajině téměř beze stromů. Skládá se ze soustavy jezer, na kterých je chováno opravdu gigantické množství vrubozobých všech kategorií. Mimo nich je zde i pár odlišných expozic, kde jsou chováni např. jeřábi popelaví, vydry kanadské, všech šest žijících druhů plameňáků nebo vybrané druhy hlodavců. Okolní vodní plochy jsou významným zimovištěm vodních ptáků, zejména hvízdáka eurasijského, labutí Bewickových a některých druhů husí. V parku žije divoká populace husice liščí.

Přestože je celý projekt velmi zajímavý, návštěva parku ve mně zanechala smíšené pocity. Park je krásný, expozice upravené, chovné výsledky musí být skvostné (obrovské hejno kajek mořských, hus sněžních či lžičáků australských, odchovy husovců stračích...). Je zde běžící program na reintrodukci jeřábů popelavých, věnují se ve velkém berneškám havajským, labutím Bewickovým, kachnicím bělohlavým či hryzcovi vodnímu. Co mi však v celém parku schází, je heterogenita. Park je až do té míry napěchován po strop vrubozobými, že ostatní ptačí řády v něm úplně zanikají snad až na jeřáby a plameňáky, a to i navzdory velmi preciznímu geografickému rozdělení. Opomenuti jsou zcela bahňáci a dlouhokřídlí a překvapivě úplně absentují brodiví bez výjimek. Pravdou ale je, že v době mé návštěvy zde rostla voliéra pro tenkozobce. Očekával bych expozice krátkokřídlých z čeledi Rallidae, mokřadních pěvců (sýkořice vousatá, rákosníci) či mokřadních dravých ptáků (motáci, kalous pustovka). Uprostřed celého parku se úplně ztrácí hezky dělané expozice pro drobné hlodavce, vydry i obojživelníky. Je to vcelku škoda, protože park je opravdu moc pěkný, jen mi přijde, že by se neměl tak usilovně monotematicky soustředit na vrubozobé, ale otevřít svoje brány dalším ptačím či živočišným skupinám.

Docházím k závěru, že velice záleží na tom, jakýma očima se na takovéto zařízení má hledět. Výše popsaný odstavec by odpovídal srovnání WWt v rámci zoologických zahrad. Nemohu jej ale porovnávat ani s ornitologickými rezervacemi, protože těm neodpovídají zase zvířata chovaná v expozicích. Tím spadá WWT do kategorie zařízení, ze kterého si nejsem jist, jaké dojmy si odnáším a jaké bych si odnést měl. Po opětovném pečlivém pročtení webových stránek jsem došel k závěru, že WWT má úžasnou myšlenku, kterou chce realizovat a mnohde se jim to daří, ale pokud se budu na toto místo dívat očima návštěvníka, nevyčtu to z něj bez toho, aniž bych měl k dispozici "omáčku kolem". Takže rada na závěr pro ty, kteří byste náhodou navštívili některé z center WWT, pročtěte si dobře materiály dostupné na webu. Já se pokusím odmyslet si to, co WWT zařazuje do kategorie zoologických zahrad, a soustředit se na to, co spojuje WWT s ochranou přírody. Navzdory mým smíšeným dojmům hodnotím návštěvu Slimbridge jako pozitivní zážitek...

(***)

I was very curious to visit the Slimbridge Wetland Center. This place is the unique british project with main aim to support the protection of wetland habitats. In all United Kingdom nine large wetland center have been opened and some of their important roles are also breeding of the particular threatened species or public education. Parks are composed of observatories of wild animals and of the paddocks for captive animals. Slimbridge itself is a nicely situated park in the open landscape. It is composed of the lakes where a giant amount of waterfowls is being kept. Except of them they also breed such animals as Common Crane, Northern River Otter, all six living species of flamingos or particular species of rodents. Surrounding water areas are an important wintering place for such waterfowls as Eurasian Wigeon, Bewick Swan or particular species of geese. A wild population of Common Shelduck does live in the park.

Despite all the project is very interesting, my overall impressions are mixed. Park is amazing, all the expositions are well-designed and the breeding success has to be magnificent (large flocks of Common Eiders, Snowy Geese or Australian Shovelers, breedings of Magpie Geese etc.). There is a reintroduction program for Common Cranes, they dedicate a huge effort to such species as Nene Geese, Bewick Swans, White-headed Ducks or Water Voles. Main thing I miss in all the park is the heterogeneity. All the park is filled by ducks and then, other animal orders, despite of a very precise geographical partitioning, do not become such apparent (except of cranes and flamingos). Particular bird species such as birds of shore or Ciconiiformes are absent in total (but I have to mention they currently construct one aviary for some of them). In such place I would also expect some exposition for the members of Rallidae family, some wetland passeriens such as Bearded Tits or some wetland birds of prey such as Marsh Harriers or Short-eared Owls. In such density of waterfowls the amazing expositions for such animals as otters, rodents or amphibians are almost invisible. That´s a pitty because all the park is a really nice place but I believe they would not dedicate such strong effort to breed waterfowls only but open their gates also for other particular animal groups.

I´ve found out that it basically depends on with which eyes you see such place. The upper paragraph does the comparison of WWT with such sites as zoological gardens which may not be the best point of view. I also should not compare it with nature reserve because there´s too much animals being kept in the captivity. Then WWT comes to a separate cathegory where I´m not sure about my impressions. When I read next time precisely their website, I´ve come to the conclusion that the basic idea of WWT is amazing and in many cases they´re able to carry out their plans. But if I see it all only with the eyes of a pure visitor, I´m not able to read between the lines. But generally, I have brought positive impressions from this place.

 

Living Coasts (duben 2011)

Living Coasts není typickou zoologickou zahradou, ale vlastně jednou obrovskou voliérou s podzemními tunely, plnými akvárií. Jedná se o ojedinělý nápad v Evropě vytvořit simulaci pobřežní fauny včetně dokonalého biotopu. Navzdory své malé rozloze se zde chovají tak ojedinělé druhy, jako jsou některé mořské kachny, někteří bahňáci, kormoráni pobřežní či tučňáci žlutorozí. Někteří z nich zde mají i úspěšnou historii chovu, jiní jsou zde chovaní bohužel v nedostatečném počtu (např. po jednom jedinci hoholky lední, rybáka velkozobého a obecného a dvě samice turpana černého). Akvária v celkovém průměru poněkud pokulhávají, ale i tak je Living Coasts unikátním projektem, který stojí za to vidět.

(***)

Living Coasts is not a typical zoo because, in fact, it´s the only giant aviary with its underground tunnels with water tanks. It is a very interesting extraordinary idea over all Europe how to simulate the fauna of coasts including perfect habitat conditions. Despite of its small size, they keep a relatively high count of poorly kept species such as particular sea ducks, some birds of coast, Bank Cormorants or Macaroni Penguins. Some of them have succesfully bred there, some of them are, unfortunately present in poor exemplairs only (e. g. the only one Long-tailed Duck, Caspian or Common Tern, two females of Velvet Scoters etc.). Water tanks are, in comparison to outer expositions, little bit more poor, but despite of this, Living Coasts is a unique project which you should see.

 

Zoo Paignton (duben 2011)

Zoo Paignton se nachází v překrásném údolí přímořského města. Její ideální geografická i biotopová poloha dala za vznik velmi zajímavému parku, který dobře simuluje podmínky přirozeného prostředí některých vybraných druhů živočichů. Zoo má poměrně obsáhlou sbírku zvířat. Mají zde ze savců dva druhy bodlínů, z ptáků pak obstojnou sbírku zoborožců, jeřáby bradavičnaté, čápy východní, racky chilské, ary kaninda či ketupy malajské. Především je třeba zmínit ale velmi hezké expozice - krásné venkovní výběhy pro kopytníky, obstojnou expozici paovcí hřívnatých či prostorné ptačí voliéry. I když mne příliš nezajímají primáti jako živočišná skupina, musel jsem zkonstatovat, že jejich expozice jsou zde zajímavě řešené - zejména ostrovy pro velké lidoopy, doplněné bujným porostem zázvoru, budí skutečný dojem tropického deštného lesa. Paignton je také druhá zoo, kterou jsem navštívil, která umísťuje kasuáry přilbové do jejich přirozeného biotopu - tedy do pralesa. Řeka, protékající parkem, má zjevně koryto plné jílu, takže voda má sytě oranžové zbarvení, což jí dodává dojem tropického vodního toku. Z jejich programů na ochranu volně žijících druhů mne velmi potěšil program reintrodukce strnada cvrčivého do jižní Anglie. Návštěvu tohoto místa vřele všem doporučuji, stojí za to!

(***)

Zoo Paignton is situated to the wonderful valley of the seaside city. Its ideal geographic and habitat situation provides an excellent simulation of natural conditions for the particular animal species. Zoo has a spacious collection of animals. They have two species of tenrecs, a huge collection of hornbills, Wattled Cranes, Oriental White Storks, Grey Gulls, Blue-throated Macaws or Buffy Fish Owls. But I have to mostly mention amazing expositions such as the paddocks for ungulates, great exposition of Barbary Sheep or spacious aviaries. Although the primates have never been my preferred group, I have to say they have very interesting expositions here. Mostly the islands of great apes, fullfilled by the clumps of ginger create an incredibly perfect simulation of the tropical rainforest. Paignton is also the second zoo which places the casowaries in their natural habitat - to the forest. The river crossing all the park has probably its bed composed of clay because of totally orange water which improves the overall impression of tropical zone. In their protection programs I was particularly pleasured in their reintroduction program for Cirl Buntings in southern England. I can advice you to visit this place!

 

Severní Irsko/Northern Ireland

Zoo Belfast (září 2016)

Na Zoo Belfast je sice vidět, že se jedná o konzervativní zoologickou zahradu, přesto má stále co nabídnout - ze zvířat nejvíce zaujmou sifaky, klokani Goodfellowovi, tři druhy černých kakaduů, drozd lombocký nebo tučňáci oslí.

(***)

Despite its conservativness, Belfast Zoo has still lots of things to offer. In the animal collections, you can find such interesting things like Crowned Sifakas, Goodfellow´s Tree Kangaroos, three species of Black Cockatoos, Chestnut-backed Thrus or Gentoo Penguins.

 

The World of Owls (září 2016)

Malé, avšak velice zajímavé soukromé zařízení, věnované z velké části, jak již název napovídá, jen sovám. Mají zde mnoho řídce chovaných druhů výrů i výrečků. Jedním z nejzajímavějších chovanců je bezsporu přes 25 let starý pár ketup rybích. Zařízením mne provedl sám majitel.

(***)

Small, but very interesting private institution, dedicated mostly, as its name says, to the owls. They keep lots of rarely kept species of eagle owls and scops owls. One of the most interesting wards is, with no doubts, a pair of Brown Fish Owls, older than 25 years. I was guided here by the owner of the park.

 

Castle Espie - Wildfowl and Wetland Trust (září 2016)

Castle Espie patří do sítě britských WWT - mokřadních center, která byla vytvořena k propagaci vodních biotopů. Tak, jako v ostatních WWT centrech, i zde se chová několik desítek druhů exotických vrubozobých v jedné části a druhou část tvoří cesta mezi ukázkou přírodních biotopů.

(***)

Castle Espie belongs to the net of british centers WWT - wetland centers which were built to do the public education on the water habitatts. As in other WWT centers, here they also keep some tens of exotic waterfowls in one part of the park and the second part is a path along various native habitats.